Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zoals ter beschikking gesteld door het KVW®
Wat zijn uw rechten als u als consument een product bij ons besteld?
Wat kunt u van ons verwachten en wat mogen wij van u verwachten?

U leest het in onderstaande voorwaarden.

Artikel 1a. Definities
In deze Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

    Consument: iedere persoon die gebruik maakt of wil maken van de webshop.
    Directie: één of meer leden van de directie van de betreffende webshop.
    Schriftelijk: communicatie via een brief(kaart), fax of via de website.
    Vervaldatum: de laatste dag van het lopende abonnementsjaar.
    Webwinkelier: de eigenaar van de webshop zoals genoemd onder artikel 1b.

Artikel 1b. Bedrijfsgegevens

    Naam bedrijf: Prestan Products Europe (h.o.d.n. EME Prevent & Rescue Int.)
    Adres: Neerakker 8, 5731 VH Mierlo
    E-mail: info@prestanproducts.nl
    Telefoonnummer: 06 - 54 96 37 93
    Nummer K.v.k.: 17084937
    Nummer B.t.w.: NL 001330385 B 94

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Webwinkelier en de consument.

Artikel 3. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes

Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
De Webwinkelier bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.
Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze Consumentenvoorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 4. Levering

Aflevering van losse bestellingen vindt plaats door persoonlijke overhandiging dan wel door toezending of elektronische overdracht aan het door de consument opgegeven adres.
De Webwinkelier stuurt het product binnen 5 dagen toe. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht alsnog nakoming te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.
Na ontbinding als bedoeld in onderdeel 2 van dit artikel, zal de Webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen dertig dagen terugstorten.

Artikel 5. Bedenktermijn

Gedurende veertien kalenderdagen volgens op de dag van de bestelling, kan de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen (schriftelijk) ontbinden. Deze bedenktermijn geldt niet voor gekochte e-books of anderszins ter download aangeboden digitale artikelen.
Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wil houden. Als de consument van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking retourneren naar het retouradres als vermeld in artikel 11.
Na ontbinding als bedoeld in lid 1 zal de Webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen dertig dagen terugstorten.

Artikel 6. Conformiteit

De Webwinkelier staat ervoor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Artikel 7. Niet-tijdige betaling

De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van de betaalmethode als gekozen bij aanschaf van de betreffende product/dienst.
Als de consument na twee betalingsherinneringen niet heeft betaald, kan de Webwinkelier incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
De Webwinkelier kan over betalingen die niet tijdig zijn verricht rente in rekening brengen, vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 8. Niet-nakoming

Als de Webwinkelier of de consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Als de Webwinkelier of de consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De Webwinkelier stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Gebruik maken van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen van de Webwinkelier door de consument geschiedt echter op eigen risico.
De Webwinkelier staat niet in voor gebreken die na de levering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Webwinkelier in voor schade als gevolg van dergelijke gebreken.

Artikel 10. Wijziging persoonlijke gegevens

Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk of via het PostNL-verhuisbericht worden doorgegeven aan de afdeling Service & Advies van de Webwinkelier.

Artikel 11. Retourzendingen

Voor retourzendingen geldt onderstaand adres.

    Naam: Prestan Products Europe
    Adres: Neerakker 8, 5731 VH Mierlo
    E-mail: info@prestanproducts.nl

Artikel 12. Klachten

Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 1b.
Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.
Mocht u het oneens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de Directie.
De Directie meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.

Artikel 13. Privacy

De wijze waarop de Webwinkelier omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring.

Deze is via deze website in te zien.

Artikel 14. Auteursrecht

Het is niet toegestaan de inhoud van de website, of enige andere onder het Auteursrecht vallende, door de Webwinkelier verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 16. Wijzigingen

De Webwinkelier behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Consumentenvoorwaarden aan te brengen.
Individuele afwijkingen van deze Consumentenvoorwaarden, moeten schriftelijk tussen de Webwinkelier en de consument worden vastgelegd.

Artikel 17. Uw consumentgegevens

Wij willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

Artikel 18. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Keurmerk Veilig Winkelen GKVW via info@keurmerkveiligwinkelen.nl
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

© 2015 - 2024 Prestan Products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel